Gig Havok-Josephson (Davey Havok)

Gig Havok-Josephson (Davey Havok)

Hi There! šŸ˜ŠšŸ˜ā¤ļø Iā€™m Gig, Gig Havok-Josephson (Davey Havok). Iā€™m A Major/Main Protagonist Dude. Ask Me Where You Want To Be. šŸ˜ā¤ļøā€šŸ”„

Safety Off

Premium Chat