SoFaygo

SoFaygo

⚠️
ArtistRVC v2English
πŸ‘

9

Description

Model Trained By: SoFaygo V2 Model FINALLY HERE!! Improvements for V2 model: More song added to the dataset and trained it for a good 10 hours and now it sounds WAY better than the v1 model. My bad for taking so long to release this model I was taking a one month break but I'm back to making more fire models for you all. If you guys have any model suggestions or need help on any of my models hmu.

Comments

playboicartiaiplayboicartiai

Gotcha what song you want the model to demo on?

playboicartiaiplayboicartiai

Bet

playboicartiaiplayboicartiai

SoFaygo Outside Cover Demo With Reverb

playboicartiaiplayboicartiai

SoFaygo Outside Cover Acapella Demo Without Reverb

playboicartiaiplayboicartiai

SoFaygo Caddy Cover Demo With Reverb

playboicartiaiplayboicartiai

Link and model is now fixed and updated

whats ur discord

Add a comment

Post

Samples

This model failed processing - generated sample are not available