ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (Yingluck Shinawatra)

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (Yingluck Shinawatra)

Other LanguagesRVC v2
👍

3

🪄

4

Description

RMVPE 12 minutes data / Sample: ( ) Picture

Comments

RMVPE 12 minutes data / ข้อมูล ๑๒ นาที Sample: เรามีเรา รักคือฝันไป (แปลอังกฤษแบบกาวๆ โดยผมเอง) Picture / รูป:

โมเดลดองแล้วลืม

image.png

Add a comment

Post

Samples

New
Classic

1. Singing

Male

English

2. Singing

Female

English

3. Singing (Dry)

Female

English

4. Singing (High)

Female

English

5. Singing 2

Male

English

6. Singing (Dry)

Male

English

7. Singing (Dry, High)

Male

English

Pitch

0

Weekly Metrics